آتش خواری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به کسانی که در قیامت خوراکشان آتش میباشد اشاره شده است.


کتمان حق

[ویرایش]

آتش خواری، جزای کتمان حق :
«ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتب... اولـئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار...»
کسانی که کتمان می‌کنند آنچه را خدا از کتاب نازل کرده، و آن را به بهای کمی می‌فروشند، آنها جز آتش چیزی نمی‌خورند؛ (و هدایا و اموالی که از این رهگذر به دست می‌آورند، در حقیقت آتش سوزانی است.) و خداوند، روز قیامت، با آنها سخن نمی‌گوید؛ و آنان را پاکیزه نمی‌کند؛ و برای آنها عذاب دردناکی است. (در این که منظور از خوردن آتش چیست، دو احتمال وجود دارد: ا. مقصود، تشبیه حرام خواری به خوردن آتش باشد؛ ب. این که حقیقت و باطن حرام خوری آتش است؛ در نتیجه، حرام خواری، خوردن آتش است. برداشت، براساس احتمال دوم است.)

دین فروشی

[ویرایش]

آتش خواری، جزای دین فروشی :
«ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتب و یشترون به ثمنا قلیلا اولـئک ما یاکلون فی بطونهم الا النار...»

خوردن مال یتیم

[ویرایش]

آتش خواری، جزای خوردن مال یتیم :
«ان الذین یاکلون امول الیتمی ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا...»
کسانی که اموال یتیمان را به ظلم و ستم می‌خورند، (در حقیقت،) تنها آتش می‌خورند؛ و بزودی در شعله‌های آتش ( دوزخ ) می‌سوزند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، ذیل آیه.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۱۷۴.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۱۷۴.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۱۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش خواری».جعبه ابزار