ده عنوانی که به تازگی ثبت شده اند :

إِرهاص (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:إِرهاص}}
منبع: مرتبط


اِرهاص: (سوره فیل)
«ارهاص» به معنای معجزاتی است که قبل از قیام پیامبر واقع می‌شود، و زمینه ساز دعوت او است، این واژه در اصل به معنای‌ «پایه‌گذاری» و اولین ردیف سنگ و آجری است که در زیر دیوار می‌نهند، و به معنای آماده شدن و «ایستادن» نیز آمده است.

 


أرْکُض (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أرْکُض}}
منبع: مرتبط


ارْکُض: (ارْکُضْ بِرِجْلِکَ هَذا)
«ارْکُض» از مادّه‌ «رکض» (بر وزن مکث) به معنای کوبیدن پا بر زمین، و گاه، به معنای دویدن آمده است؛

 


أَرْکَسَهُمْ (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أَرْکَسَهُمْ}}
منبع: مرتبط


اَرْکَسَهُمْ: (اللَّهُ اَرْکَسَهُمْ بِمَا کَسَبُوا)
«اَرْکَسَهُمْ» از مادّه‌ «رَکسْ» (بر وزن مکث) به معنای وارونه کردن چیزی و آن را با سر بر زمین گذاردن است و به معنای باز گرداندن نیز آمده است.

 


أرْض (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أرْض}}
منبع: مرتبط


ارْض: (اَنَّ الاَرْضَ یَرِثُها)
«ارْض» به مجموع کره زمین گفته می‌شود؛

 


أَرْسی‌ (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أَرْسی‌}}
منبع: مرتبط


اَرْسی‌: (وَ الْجِبالَ اَرْساها)
«اَرْسی‌» از مادّه‌ «رسو» (بر وزن رسم)، به معنای ثابت بودن است

 


أَرْذَل (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أَرْذَل}}
منبع: مرتبط


اَرْذَل: (یُرَدُّ اِلی‌ اَرْذَلِ الْعُمُرِ)
«اَرْذَل» از مادّه‌ «رذل» به معنای چیز پست و نامطلوب است

 


أَرَدْنَا (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أَرَدْنَا}}
منبع: مرتبط


اَرَدْنَا: (فَاَرَدْنَآ اَنْ یُبْدَلَهُمَا)
«اَرَدْنَا» از مادّه‌ «اراده» به معنای «ما اراده کردیم است».

 


أَرْداکُمْ (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أَرْداکُمْ}}
منبع: مرتبط


اَرْداکُمْ: (بِرَبِّکُمْ اَرْداکُمْ)
«اَرْداکُمْ» از مادّه‌ «رَدْی» بر وزن (رای) به معنای هلاکت است.

 


أَرْجاء (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:أَرْجاء}}
منبع: مرتبط


اَرْجاء: (وَ الْمَلَکُ عَلی‌ اَرْجآئِها)
«اَرْجاء» جمع‌ «رجا» به معنای اطراف و جوانب چیزی است.

 


إِرث (لغات‌قرآن)[ویرایش]

[ادامه]
{{مرجع:إِرث}}
منبع: مرتبط


اِرث: (یَرِثُنِی وَ یَرِثُ مِنْ آلِ یَعْقُوبَ)
گروهی معتقدند که‌ «ارث» در سوره‌ «مریم»، ارث در اموال است؛

 


جعبه ابزار