آتش کوه طور1

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آتش کوه طور اشاره شده است.


مشاهده آتش

[ویرایش]

مشاهده آتش در ناحیه کوه طور از سوی موسی علیه‌السّلام :
اذ رءا نارا فقال لاهله امکثوا انی ءانست نارا... انک بالواد المقدس طوی...
اذ قال موسی لاهله انی ءانست نارا...
فلما قضی موسی الاجل و سار باهله ءانس من جانب الطور نارا...

تکلم خدا با حضرت موسی

[ویرایش]

آتش کوه طور، باعث راهیابی موسی علیه‌السّلام به وادی مقدس و تکلم خدا با وی:
اذ رءا نارا فقال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی؛ فلما ءاتـها نودی یا موسی؛ انی انا ربک فاخلع نعلیک انک بالواد المقدس طوی؛ و انا اخترتک فاستمع لما یوحی.
اذ قال موسی لاهله انی ءانست نارا سـاتیکم منها بخبر... ؛ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها... ؛ یـموسی انه انا الله العزیز الحکیم.
فلما قضی موسی الاجل و سار باهله ءانس من جانب الطور نارا... ؛ فلما‌اتـها نودی من شطیء الواد الایمن فی البقعة المبرکة من الشجرة ان یا موسی انی انا الله رب العالمین.

اعطای برکت

[ویرایش]

اعطای برکت از سوی خداوند به موسی علیه‌السّلام و فرشتگان حاضر در اطراف آتش طور:
«فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحـن الله رب العــلمین.»
هنگامی که نزد آتش آمد، ندایی برخاست که: «مبارک باد آن کس که در آتش است و کسی که در اطراف آن است (فرشتگان و موسی‌) و منزّه است خداوندی که پروردگار جهانیان است! (برداشت فوق بر این اساس است که منظور از «من فی النار» فرشتگان و از «و من حولها»، موسی علیه‌السّلام باشد.)

قرار گرفتن در احاطه آتش

[ویرایش]

قرار گرفتن موسی علیه‌السّلام در احاطه آتش طور:
«فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار ومن حولها وسبحـن الله رب العــلمین.»

راهی شدن به کوه طور برای آوردن آتش

[ویرایش]

راهی شدن موسی علیه‌السّلام به کوه طور به امید آوردن آتش جهت گرم شدن همسر :
اذ رءا نارا فقال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بقبس....؛
اذ قال موسی لاهله انی ءانست نارا سـاتیکم منها بخبر اواتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون.
فلما قضی موسی الاجل و سار باهله ءانس من جانب الطور نارا قال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بخبر او جذوة من النار لعلکم تصطلون

حرکت به سمت آتش برا ی پیدا کردن راه

[ویرایش]

حرکت موسی علیه‌السّلام به سمت آتش در کوه طور، به امید پیدا کردن راه:
اذ رءا نارا فقال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی.
اذ قال موسی لاهله انی ءانست نارا سـاتیکم منها بخبر....؛
فلما قضی موسی الاجل و سار باهله ءانس من جانب الطور نارا قال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بخبر....؛

نقطه آغازین نزول وحی

[ویرایش]

آتش کوه طور، نقطه آغازین نزول وحی بر موسی علیه‌السّلام :
اذ رءا نارا فقال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بقبس او اجد علی النار هدی؛ فلما ءاتـها نودی یا موسی؛ و انا اخترتک فاستمع لما یوحی.
اذ قال موسی لاهله انی ءانست نارا سـاتیکم منها بخبر... ؛ فلما جاءها نودی ان بورک من فی النار و من حولها....؛
فلما قضی موسی الاجل و سار باهله ءانس من جانب الطور نارا قال لاهله امکثوا انی ءانست نارا لعلی ءاتیکم منها بخبر... ؛ فلما‌اتـها نودی من شطیء الواد الایمن فی البقعة المبرکة من الشجرة ان یا موسی انی انا الله رب العالمین.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۱۰.    
۲. نمل/سوره۲۷، آیه۷.    
۳. قصص/سوره۲۸، آیه۲۹.    
۴. طه/سوره۲۰، آیه۱۰-۱۳.    
۵. نمل/سوره۲۷، آیه۷- ۹.    
۶. قصص/سوره۲۸، آیه۲۹.    
۷. قصص/سوره۲۸، آیه۳۰.    
۸. مجمع البیان، ذیل آیه.    
۹. نمل/سوره۲۷، آیه۸.    
۱۰. مجمع البیان، ذیل آیه.    
۱۱. نمل/سوره۲۷، آیه۸.    
۱۲. طه/سوره۲۰، آیه۱۰.    
۱۳. نمل/سوره۲۷، آیه۷.    
۱۴. قصص/سوره۲۸، آیه۲۹.    
۱۵. طه/سوره۲۰، آیه۱۰.    
۱۶. نمل/سوره۲۷، آیه۷.    
۱۷. قصص/سوره۲۸، آیه۲۹.    
۱۸. طه/سوره۲۰، آیه۱۰.    
۱۹. طه/سوره۲۰، آیه۱۱.    
۲۰. طه/سوره۲۰، آیه۱۳.    
۲۱. نمل/سوره۲۷، آیه۷.    
۲۲. نمل/سوره۲۷، آیه۸.    
۲۳. قصص/سوره۲۸، آیه۲۹.    
۲۴. قصص/سوره۲۸، آیه۳۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آتش کوه طور».جعبه ابزار