آرزوهای اصحاب شمال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاصحاب شمال کسانی هستند که در قیامت نامه عمل آن ها به دست چپ داده می شود.


ندیدن نامه اعمال

[ویرایش]

اصحاب شمال در قیامت، آرزومند ندیدن نامه اعمالشان هستند.
و اما من اوتی کتبه بشماله فیقول یلیتنی لم اوت کتبیه. و اما كسى كه كارنامه‌ اش به دست چپش داده شود گويد اى كاش كتابم را دريافت نكرده بودم.

زنده نشدن پس از مرگ

[ویرایش]

اصحاب شمال در قیامت، آرزومند زنده نشدن خود پس از مرگ هستند.
و اما من اوتی کتبه بشماله فیقول... ؛ یلیتها کانت القاضیة.) «ها» در «لیتها» بنابر قولی به مرگ نخستین در دنیا اشاره دارد؛ یعنی‌ای کاش پس از مردن، دیگر زنده شدنی در کار نبود.)
آگاهی اصحاب شمال از اعمال زشت خود در قیامت، سبب آرزوی مرگ از سوی آنان است.
و اما من اوتی کتبه بشماله فیقول... ؛ یلیتها کانت القاضیة. («یا لیتها کانت القاضیة» طبق احتمالی، آرزوی مرگ در قیامت است و در احتمال دیگری آرزوی زنده نشدن پس از مرگ اول است. هر یک از برداشت‌ها بر اساس یکی از دو احتمال فوق است.)
آگاهی یافتن اصحاب شمال از کردارهای زشت خود، باعث آرزوی زنده نشدن پس از مرگ است.
و اما من اوتی کتبه بشماله فیقول... ؛ یلیتها کانت القاضیة.
آگاهی یافتن اصحاب شمال از نتیجه اعمال خود، سبب آرزومندی آنان به آگاه نشدن از حساب اعمال خود است.
و اما من اوتی کتبه بشماله فیقول یلیتنی لم اوت کتبیه ؛ و لم ادر ما حسابیه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۵.    
۲. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۵.    
۳. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۷.    
۴. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۵.    
۵. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۷.    
۶. مجمع البیان، ج۱۰، ص۱۱۰.    
۷. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۵.    
۸. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۷.    
۹. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۵.    
۱۰. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار