آرزوهای جهنمیان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به برخی از آرزوهای جهنمیان اشاره شده است که در این مقاله به آن پرداخته می شود.


بازگشت به دنیا

[ویرایش]

دوزخیان، آرزومند بازگشت به دنیا و قرار گرفتن در زمره مؤمنان هستند.
و لو تری اذ وقفوا علی النار فقالوا یلیتنا نرد و لانکذب بایت ربنا و نکون من المؤمنین.
و برزت الجحیم للغاوین ؛ فلو ان لنا کرة فنکون من المؤمنین.
دوزخیان، آرزومند بازگشت به دنیا و نیکوکار شدن هستند.
او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرة فاکون من المحسنین ؛ ... الیس فی جهنم مثوی للمتکبرین. (به قرینه آیه ۶۰، مقصود از عذاب در آیه ۵۸، عذاب دوزخ است.)

پیش فرستادن توشه

[ویرایش]

جهنمیان آرزومند پیش فرستادن توشه‌ای برای عالم آخرت هستند.
و جیء یومئذ بجهنم یومئذ یتذکر الانسن و انی له الذکری ؛ یقول یلیتنی قدمت لحیاتی.

پیروی از خدا و رسول

[ویرایش]

جهنمـیان، آرزومند پیروی از خدا و رسول در دنیا هستند.
یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یلیتنا اطعنا الله و اطعنا الرسولا.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انعام/سوره۶، آیه۲۷.    
۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۹۱.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۰۲.    
۴. زمر/سوره۳۹، آیه۵۸.    
۵. زمر/سوره۳۹، آیه۶۰.    
۶. فجر/سوره۸۹، آیه۲۳.    
۷. فجر/سوره۸۹، آیه۲۴.    
۸. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار