آرزوهای لوط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت لوط علیه السلام یکی از پیامبرانی است که هم عصر حضرت ابراهیم بود و نخستین کسی بود که به حضرت ابراهیم علیه السلام ایمان آورد.


دفاع لوط از میهمانان

[ویرایش]

آرزوی حضرت لوط علیه‌السّلام به داشتن نیرویی برای مقابله با تبه کاران و دفاع از میهمانان خویش در برابر آنان بود.
وجآءه قومه یهرعون الیه... ؛ قال لو ان لی بکم قوة او ءاوی الی رکن شدید. و قومش به سرعت به سراغ او آمدند ...گفت (افسوس) اي كاش در برابر شما قدرتي داشتم يا تكيه گاه و پشتيبان محكمي در اختيار من بود (آنگاه مي‌دانستم با شما ددمنشان چه كنم؟!).

در امان ماندن میهمانان از تعرض تبه کاران

[ویرایش]

آرزوی لوط به داشتن پناهگاهی مطمئن برای در امان ماندن مهمانانش از تعرض تبه کاران بود.
وجآءه قومه یهرعون الیه... ؛ قال لو ان لی بکم قوة او ءاوی الی رکن شدید.و قومش به سرعت به سراغ او آمدند ...گفت (افسوس) اي كاش در برابر شما قدرتي داشتم يا تكيه گاه و پشتيبان محكمي در اختيار من بود (آنگاه مي‌دانستم با شما ددمنشان چه كنم؟!).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۲. هود/سوره۱۱، آیه۸۰.    
۳. هود/سوره۱۱، آیه۷۸.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۸۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار