آرزوهای گناه کاران

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم آمده است که گناهکاران در قیامت آرزو می کنند بین آن ها و اعمالشان فاصله بیافتد.


آرزوهای گناه کاران در قرآن

[ویرایش]

تجسم اعمال گناه کاران در قیامت، باعث آرزومندی آنان برای داشتن فاصله‌ای طولانی بین آنان و اعمالشان است.
یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بینها و بینه امدا بعیدا...
گناه کاران در روز محشر، آرزومند رهایی خویش از عذاب الهی با پرداخت فدیه هستند.
یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومـئذ ببنیه.
رهایی گناه کاران از عذاب با پرداخت فدیه آرزویی ناممکن است.
یبصرونهم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومـئذ ببنیه ؛ کـلا انها لظی.
گرفتاری گناه کاران به عذاب در قیامت ، زمینه ساز آرزومندی آنان به فدیه دادن جهت رهایی از آن است.
... یود المجرم لویفتدی من عذاب یومئذ ببنیه ؛ و صحبته و اخیه ؛ و فصیلته التی تئویه ؛ و من فی الارض جمیعا ثم ینجیه.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. آل عمران/سوره۳، آیه۳۰.    
۲. معارج/سوره۷۰، آیه۱۱.    
۳. معارج/سوره۷۰، آیه۱۱.    
۴. معارج/سوره۷۰، آیه۱۵.    
۵. معارج/سوره۷۰، آیه۱۱ - ۱۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آرزو»جعبه ابزار