آسمان و زمین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افخداوند متعال در قرآن کریم آسمان را منشأ خیر و برکت، تأمین کننده روزی انسان ها و بارش باران از آسمان را منشأ حیات زمین توصیف می کند.


تأمین روزی

[ویرایش]


آسمان و زمین، تامین کننده روزی و معاش انسان‌ها است.
الذی جعل لکم الارض فرشا و السماء بناء و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرت رزقا لکم...
انما مثل الحیوة الدنیا کمآء انزلنـه من السمآء فاختلط به نبات الارض مما یاکل الناس والانعـم.... .
.. و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرت رزقا لکم...
هو الذی انزل من السمآء مآء لکم منه شراب ومنه شجر فیه تسیمون.
ا و لم یر الذین کفروا ان السموت و الارض کانتا رتقا ففتقنهما و جعلنا من الماء کل شیء حی... (در روایتی از امام صادق علیه‌السّلام «رتق» نباریدن باران و نروییدن گیاه و «فتق» بارش باران و روییدن گیاه معناشده است.)
و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنه فی الارض... • فانشانا لکم به جنـت من نخیل و اعنب لکم فیها فوکه کثیرة و منها تاکلون. .
.. و انزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بهجة.... .
.. و من یرزقکم من السماء و الارض...
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرجنا به ثمرت مختلفا الونها ومن الجبال جدد بیض وحمر مختلف الونها وغرابیب سود. .
.. و ما انزل الله من السماء من رزق...
ونزلنا من السماء ماء مبـرکا فانبتنا به جنت وحب الحصید.


باران و احیای زمین

[ویرایش]

نقش آسمان در بارش باران و احیای زمین
... و ما انزل الله من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها...
وهو الذی انزل من السمآء مآء فاخرجنا به نبات کل شیء فاخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراکبا...
و الله انزل من السماء ماء فاحیا به الارض بعد موتها.... .
.. و انزل من السماء ماء فاخرجنا به ازوجا من نبات شتی. .
.. وتری الارض هامدة فاذا انزلنا علیها الماء اهتزت وربت وانبتت من کل زوج بهیج.
ان الله انزل من السماء ماء فتصبح الارض مخضرة...
و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکنه فی الارض... • فانشانا لکم به جنـت من نخیل و اعنب لکم فیها فوکه کثیرة...
ولـئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحیا به الارض من بعد موتها.... .
.. وینزل من السماء ماء فیحی به الارض بعد موتها.... .
.. و انزلنا من السماء ماء فانبتنا فیها من کل زوج کریم.
الم تر ان الله انزل من السماء ماء فسلکه ینـبیع فی الارض ثم یخرج به زرعا مختلفا الونه ثم یهیج فتریه مصفرا...
والذی نزل من السماء ماء بقدر فانشرنا به بلدة میتا کذلک تخرجون. .
.. و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها...تدبیر امور

[ویرایش]

خدا، تدبیرکننده امور زمین از آسمان است.
یدبر الامر من السماء الی الارض...


خلقت اولیه آسمان و زمین

[ویرایش]

آسمان و زمین پس از پیوسته بودن از یک دیگر جدا شدند.
اولم یر الذین کفروا ان السموت و الارض کانتا رتقا ففتقنهما.. (در معنای «رتق و فتق» دو احتمال وجود دارد: ا. «رتق» نباریدن آسمان و نروییدن گیاه از زمین، و «فتق» بارش آسمان و رویش زمین است؛ ب. «رتق» پیوستگی مواد جهان و «فتق» جدا شدن آن‌ها از یک دیگر و ظهور ترکیبات جدید، و برداشت بر اساس احتمال دوم است.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۲۲.    
۲. یونس/سوره۱۰، آیه۲۴.    
۳. ابراهیم/سوره۱۴، آیه۳۲.    
۴. نحل/سوره۱۶، آیه۱۰.    
۵. انبیا/سوره۲۱، آیه۳۰.    
۶. حویزی، نورالثقلین، ج۴، ص۵۴۰.    
۷. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۸.    
۸. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۹.    
۹. نمل/سوره۲۷، آیه۶۰.    
۱۰. نمل/سوره۲۷، آیه۶۴.    
۱۱. فاطر/سوره۳۵، آیه۲۷.    
۱۲. جاثیه/سوره۴۵، آیه۵.    
۱۳. ق/سوره۵۰، آیه۹.    
۱۴. بقره/سوره۲، آیه۱۶۴.    
۱۵. انعام/سوره۶، آیه۹۹.    
۱۶. نحل/سوره۱۶، آیه۶۵.    
۱۷. طه/سوره۲۰، آیه۵۳.    
۱۸. حج/سوره۲۲، آیه۵.    
۱۹. حج/سوره۲۲، آیه۶۳.    
۲۰. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۸.    
۲۱. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۹.    
۲۲. عنکبوت/سوره۲۹، آیه۶۳.    
۲۳. روم/سوره۳۰، آیه۲۴.    
۲۴. لقمان/سوره۳۱، آیه۱۰.    
۲۵. زمر/سوره۳۹، آیه۲۱.    
۲۶. زخرف/سوره۴۳، آیه۱۱.    
۲۷. جاثیه/سوره۴۵، آیه۵.    
۲۸. سجده/سوره۳۲، آیه۵.    
۲۹. انبیا/سوره۲۱، آیه۳۰.    
۳۰. طبرسی، مجمع البیان، ج۷، ص۸۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آسمان»جعبه ابزار