آشامیدنی عزیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن مجید به آشامیدنی عزیر اشاره شده است.


فاسد نشدن آشامیدنی عزیر

[ویرایش]

فاسد نشدن آشامیدنی عزیر پس از گذشت صد سال بر آن:
او کالذی مر علی قریة وهی خاویة علی عروشها قال انی یحی هـذه الله بعد موتها فاماته الله مائة عام ثم بعثه قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم قال بل لبثت مائة عام فانظر الی طعامک وشرابک لم یتسنه.... (مقصود از «کالذی مر» عزیر است. و طبق روایت ، مقصود از « شراب » آب میوه است).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البیان، ذیل آیه.    
۲. نورالثقلین، ذیل آیه.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۵۹.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «آشامیدنی عزیر».جعبه ابزار