آشتی مذموم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبا اینکه در مورد آشتی تأکید فراوان شده است ولی جاهایی هم باید از آن اجتناب کرد که مذموم است.


آشتی مذموم و مورد نهی

[ویرایش]

آشتی با دشمنان مورد نهی خداوند قرار گرفته است که باید اجتناب شود.
فلاتهنوا و تدعوا الی السلم و انتم الاعلون.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. محمد/سوره۴۷، آیه۳۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله«آشتی مذموم »جعبه ابزار