آوارگی آل لوط

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افسبب اینکه قوم لوط خواستار اخراج آل لوط شدند پاکی آنها بود.


تقاضای قوم لوط

[ویرایش]

قوم لوط، خواستار اخراج آل لوط از شهر و دیار خویش شدند.
و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفحشة... • و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون. (به قرینه آیه ۲۷ نمل، مرجع ضمایر آیه ۸۲ اعراف، آل لوط است.)
و لوطا اذ قال لقومه اتاتون الفحشة... • فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ءال لوط من قریتکم...

دلیل آوارگی آل لوط

[ویرایش]

پاکی آل لوط، دلیل قوم لوط برای اخراج و آواره کردن آنان بوده است.
و ما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوهم من قریتکم انهم اناس یتطهرون.
فما کان جواب قومه الا ان قالوا اخرجوا ءال لوط من قریتکم انهم اناس یتطهرون.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۰.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۸۲.    
۳. نمل/سوره۲۷، آیه۵۴.    
۴. نمل/سوره۲۷، آیه۵۶.    
۵. اعراف/سوره۷، آیه۸۲.    
۶. نمل/سوره۲۷، آیه۵۶.    


منبع

[ویرایش]


فرهنگ قرآن،مرکز فرهنگ و معارف قرآن،برگرفته از مقاله« آوارگی آل لوط»جعبه ابزار