آیات مدنی مکی الحکم•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات نازل شده در مدینه با برخی ملاک‌های آیات مکی را آیات مدنی مکی الحکم گویند.


تعریف

[ویرایش]

آیات مدنی مکی الحکم به آیاتی گفته می‌شود که بر پایه معیار زمان و مکان نزول، مدنی به شمار می‌آیند (چون پس از هجرت و در مدینه نازل شده‌اند)؛ ولی طبق ضوابط و ملاک‌های دیگر همچون محتوا و خطاب، همانند آیات مکی هستند.

برخی از این آیات

[ویرایش]

گفته شده: آیات سوره ممتحنه و نیز آیه ۴۱ سوره نحل و آیات آغازین سوره برائت از آیات مدنی مکی الحکم است؛ زیرا اگر چه این آیات در مدینه نازل شده‌اند؛ ولی مخاطب آن‌ها مردم مکه هستند.
[۵] قطان، مناع بن خلیل، ۱۹۲۵-۱۹۹۹م، مباحث فی علوم القرآن، ص۱۶۸.
[۶] رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۶۱۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۴۱.    
۲. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص۱۹۶.    
۳. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۷۱-۶۷).    
۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.    
۵. قطان، مناع بن خلیل، ۱۹۲۵-۱۹۹۹م، مباحث فی علوم القرآن، ص۱۶۸.
۶. رامیار، محمود، ۱۳۰۱ - ۱۳۶۳، تاریخ قرآن، ص۶۱۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «آیات مدنی مکی الحکم»    جعبه ابزار