آیات مکی در سوره‌های مدنی•

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآیات مکی در سوره‌های مدنی به آیات مکی جا داده شده در سوره‌های مدنی اطلاق می‌شود.


برخی آیات مکی در سوره‌های مدنی

[ویرایش]

برخی آیات مکی در سوره‌های مدنی عبارتند از:
۱. آیات ۱۰۹، ۲۷۲ و ۲۸۱ سوره بقره ؛
۲. آیات ۵۸ و ۱۷۶ سوره نساء ؛
۳. آیات ۳۰ و ۶۴ انفال ؛
۴. آیات ۱۱۳ - ۱۱۴ برائت ؛
۵. آیات ۸ - ۱۳، ۳۱ و ۴۳ رعد ؛
۶. چهار آیه از سوره حج ؛
۷. آیه ۷ مجادله ؛
۸. آیه آخر سوره تغابن ؛
۹. آیه ۲۴ سوره انسان .
[۱۴] سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۵۶-۶۷).
[۱۶] فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۱۰۴.
[۱۷] جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ج۱۲، ص۴۳.
[۱۸] معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص(۲۴۳-۲۵۴).


عناوین مرتبط

[ویرایش]

آیات مدنی در سوره‌های مکی .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. بقره/سوره۲، آیه۱۰۹.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۲۷۲.    
۳. بقره/سوره۲، آیه۲۸۱.    
۴. نساء/سوره۴، آیه۵۸.    
۵. نساء/سوره۴، آیه۱۷۶.    
۶. انفال/سوره۸، آیه۳۰.    
۷. انفال/سوره۸، آیه۶۴.    
۸. رعد/سوره۱۳، آیه۸ ۱۳.    
۹. رعد/سوره۱۳، آیه۳۱.    
۱۰. رعد/سوره۱۳، آیه۴۳.    
۱۱. مجادله/سوره۵۸، آیه۷.    
۱۲. انسان/سوره۷۶، آیه۲۴.    
۱۳. زرکشی، محمد بن بهادر، ۷۴۵ - ۷۹۴ق، البرهان فی علوم القرآن (باحاشیه)، ج۱، ص(۲۰۲-۲۰۳).    
۱۴. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص(۵۶-۶۷).
۱۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، ۸۴۹ - ۹۱۱ق، الاتقان فی علوم القرآن، ج۱، ص۳۶.    
۱۶. فیروز آبادی، محمد بن یعقوب، ۷۲۹ - ۸۱۷ق، بصائرذوی التمییزفی لطائف الکتاب العزیز، ج۱، ص۱۰۴.
۱۷. جمعی از محققان، مجله رسالة القرآن (فصلنامه)، ج۱۲، ص۴۳.
۱۸. معرفت، محمد هادی، ۱۳۰۹ -۱۳۸۵، التمهید فی علوم القرآن، ج۱، ص(۲۴۳-۲۵۴).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله«آیات مکی در سوره‌های مدنی».    جعبه ابزار