اتحاد بنی‌اسرائیل (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت موسی علیه السلام برای وحدت و یکپارچگی بنی اسرائیل تلاش بسیاری نمود.
حفظ این دست آورد عذر هارون گشت تا شدت عمل در برابر گوساله پرستی، بنی اسرائیل به خرج ندهد.


یکپارچگی بنی اسرائیل

[ویرایش]

حفظ وحدت و یکپارچگی و جلوگیری از تفرقه ، عذر هارون علیه‌السّلام در ترک اقدام علیه گوساله پرستان بنی اسرائیل بود.
قال یـهـرون ما منعک اذ رایتهم ضلوا• قال یبنؤم لاتاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرءیل ولم ترقب قولی. (موسی) گفت: «ای هارون! چرا هنگامی که دیدی آنها گمراه شدند. . • (هارون) گفت: «ای فرزند مادرم! برادر!     ریش و سر مرا مگیر! من ترسیدم بگویی تو میان بنی اسرائیل تفرقه انداختی، و سفارش مرا به کار نبستی! »
به دنبال بحثی که موسی ع با بنی اسرائیل در نکوهش شدید از گوساله پرستی داشت و در آیات قبل خواندیم، آیات مورد بحث نخست گفتگوی موسی ع را با برادرش هارون ع و سپس با سامری را منعکس می‌کند.
نخست رو به برادرش هارون کرده" گفت: ‌ای هارون! چرا هنگامی که مشاهده کردی این قوم گمراه شدند، از من پیروی ننمودی"؟! (قال یا هارون ما منعک اذ رایتهم ضلوا الا تتبعن).
مگر هنگامی که می‌خواستم به میعادگاه بروم نگفتم جانشین من باش و در میان این جمعیت به اصلاح بپرداز و راه مفسدان را در پیش مگیر تو چرا با این بت پرستان به مبارزه برنخاستی؟ بنا بر این منظور از جمله" الا تتبعن" این است که چرا از روش و سنت من در شدت عمل نسبت به بت پرستی پیروی نکردی.
سپس موسی اضافه کرد: " آیا تو در برابر فرمان من عصیان کردی"؟! (ا فعصیت امری).
موسی با شدت و عصبانیت هر چه تمامتر این سخنان را با برادرش می‌گفت و بر او فریاد می‌زد، در حالی که ریش و سر او را گرفته بود و می‌کشید.
هارون که ناراحتی شدید برادر را دید، برای اینکه او را بر سر لطف آورد، و از التهاب او بکاهد و ضمنا عذر موجه خویش را در این ماجرا بیان کند گفت: " فرزند مادرم! ریش و سر مرا مگیر، من فکر کردم که اگر به مبارزه برخیزم و درگیری پیدا کنم تفرقه شدیدی در میان بنی اسرائیل می‌افتد، و از این ترسیدم که تو به هنگام بازگشت بگویی چرا در میان بنی اسرائیل تفرقه افکندی و سفارش مرا در غیاب من به کار نبستی"

پانویس

[ویرایش]
 
۱. طه/سوره۲۰، آیه۹۲..    
۲. طه/سوره۲۰، آیه۹۴..    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۳، ص:۲۸۲    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اتحاد بنی‌اسرائیل (قرآن)».    جعبه ابزار