اتمام حجت بر اهل مدین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحضرت شعیب علیه‌السّلام با ابلاغ پیام‌های الهی برای قوم‌اش، اهل مدین اتمام حجت می‌کرد، اما پس از اتمام حجت بر آنان، و عدم پیروی قوم‌اش، در انتظار عذاب خوارکننده اهل مدین بود.


اتمام حجت بر اهل مدین

[ویرایش]


← اتمام حجت توسط شعیب


شعیب علیه‌السّلام با ابلاغ پیام‌های الهی بر اهل مدین اتمام حجت می‌کرد:
والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله ما لکم من الـه غیره قد جآءتکم بینة من ربکم... «و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنا بر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید! »... وانظروا کیف کان عـقبة المفسدین «.... و بنگرید سرانجام مفسدان چگونه بود! » فتولی عنهم وقال یـقوم لقد ابلغتکم رســلـت ربی ونصحت لکم فکیف ءاسی علی قوم کـفرین. «سپس از آنان روی برتافت و گفت: «ای قوم من! من رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیرخواهی نمودم با این حال، چگونه بر حال قوم بی ایمان تاسف بخورم؟»
والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله... وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط «و بسوی «مدین» برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که جز او، معبود دیگری برای شما نیست! پیمانه و وزن را کم نکنید (و دست به کم فروشی نزنید)! من (هم اکنون) شما را در نعمت می‌ بینم (ولی) از عذاب روز فراگیر، بر شما بیمناکم» ویـقوم لایجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل مآ اصاب قوم نوح او قوم هود او قوم صــلح وما قوم لوط منکم ببعید. «و‌ای قوم من! دشمنی و مخالفت با من، سبب نشود که شما به همان سرنوشتی که قوم نوح یا قوم هود یا قوم صالح گرفتار شدند، گرفتار شوید! و قوم لوط از شما چندان دور نیست!»

← عدم تاسف بر عذاب کافران


شعیب علیه‌السّلام بر عذاب شدن کافران اهل مدین پس از اتمام حجت بر آنها تاسف نخورد:
والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله... «و به سوی مدین، برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را بپرستید، که جز او معبودی ندارید! دلیل روشنی از طرف پروردگارتان برای شما آمده است بنا بر این، حق پیمانه و وزن را ادا کنید! و از اموال مردم چیزی نکاهید! و در روی زمین، بعد از آنکه (در پرتو ایمان و دعوت انبیاء) اصلاح شده است، فساد نکنید! این برای شما بهتر است اگر با ایمان هستید!» فاخذتهم الرجفة فاصبحوا فی دارهم جـثمین «سپس زمین لرزه آنها را فرا گرفت و صبحگاهان بصورت اجسادی بی جان در خانه هاشان مانده بودند.» فتولی عنهم وقال یـقوم لقد ابلغتکم رســلـت ربی ونصحت لکم فکیف ءاسی علی قوم کـفرین. «سپس از آنان روی برتافت و گفت: «ای قوم من! من رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ کردم و برای شما خیرخواهی نمودم با این حال، چگونه بر حال قوم بی ایمان تاسف بخورم؟»

← انتظار عذاب


شعیب علیه‌السّلام پس از اتمام حجت بر آنان، در انتظار عذاب خوارکننده اهل مدین بود:
والی مدین اخاهم شعیبا قال یـقوم اعبدوا الله... وانی اخاف علیکم عذاب یوم محیط «و بسوی «مدین» برادرشان شعیب را (فرستادیم) گفت: «ای قوم من! خدا را پرستش کنید، که جز او، معبود دیگری برای شما نیست! پیمانه و وزن را کم نکنید (و دست به کم فروشی نزنید)! من (هم اکنون) شما را در نعمت می‌ بینم (ولی) از عذاب روز فراگیر، بر شما بیمناکم»... سوف تعلمون من یاتیه عذاب یخزیه... وارتقبوا انی معکم رقیب. «ای قوم! هر کاری از دستتان ساخته است، انجام دهید، من هم کار خود را خواهم کرد و بزودی خواهید دانست چه کسی عذاب خوارکننده به سراغش می‌ آید، و چه کسی دروغگوست! شما انتظار بکشید، من هم در انتظارم!»

پانویس

[ویرایش]
 
۱. اعراف/سوره۷، آیه۸۵.    
۲. اعراف/سوره۷، آیه۸۶.    
۳. اعراف/سوره۷، آیه۹۳.    
۴. هود/سوره۱۱، آیه۸۴.    
۵. هود/سوره۱۱، آیه۸۹.    
۶. اعراف/سوره۷، آیه۸۵.    
۷. اعراف/سوره۷، آیه۹۱.    
۸. اعراف/سوره۷، آیه۹۳.    
۹. هود/سوره۱۱، آیه۸۴.    
۱۰. هود/سوره۱۱، آیه۹۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «اتمام حجت بر اهل مدین».    جعبه ابزار