اثنا عشریه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای توضیح این واژه رجوع شود به شیعه امامیه اثنی عشریهجعبه ابزار