احترام یتیمان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر آیاتی از قران درباره احترام به یتیمان سفارش شده است.


احترام یتیمان و مسکینان در قرآن

[ویرایش]

احسان و نیکویی با یتیمان و مسکینان، همسایگان، از راه‌ماندگان و رعایت حقوق ایشان در آیاتی، مورد سفارش قرار گرفته است. برخی مفسّران احترام (احسان) به آنان را برخوردی مناسب با حال آنان دانسته‌اند؛ یعنی کفالت و سرپرستی یتیمان، حفظ اموال آنان، صدقه دادن به مسکینان و مواسات با ایشان و تفقّد احوال آنان.
[۴] تفسیر قرطبی، ج‌۲، ص‌۱۳.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نساء/سوره۴، آیه۳۶.    
۲. بقره/سوره۲، آیه۸۳.    
۳. فجر/سوره۸۹، آیه۱۷.    
۴. تفسیر قرطبی، ج‌۲، ص‌۱۳.


منبع

[ویرایش]

دائرةالمعارف قرآن کریم، برگرفته از مقاله احترام.    جعبه ابزار