احد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاُحُد، به ضم الف و حاء، یکی از اسمهای خداوند است که به معنای بسیط و منزّه از هر نوع ترکیب می‌باشد.
اَحَد، به فتح الف و حاء، نام كوهى در شمال مدينه است.جعبه ابزار