احکام عقل نظری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحکام عقل نظری، ادراکات کلّی مربوط به شناخت حقایق - هست‌ها و نیست‌ها -را می‌گویند.


تعریف

[ویرایش]

احکام عقل نظری از اقسام احکام عقلی و مقابل احکام عقل عملی است و به معنای ادراک امور کلی از نوع شناختن و دانستن است (مما ینبغی ان یعلم) و ربطی به مقام عمل و به کار بستن ندارد؛ به عبارت دیگر، به ادراک واقع و هستی، همان گونه که هست، حکم عقل نظری می‌گویند، مانند: نوع قواعد منطقی ، ریاضی، فلسفی و کلامی که از مقوله دانستن و باور کردن است، مثل: «یک، نصف دو است» یا « دور و تسلسل باطل است».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. صدر، محمد باقر، دروس فی علم الاصول، ج۲، ص۲۸۸.    
۲. صدر، محمد باقر، بحوث فی علم الاصول، ج۴، ص۱۲۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «احکام عقل نظری».جعبه ابزار