احکام وقت نماز

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه احکام شرعی پیرامون وقت انجام نماز، احکام وقت نماز می‌گویند.


دخول وقت، شرط انجام دادن نماز

[ویرایش]

موقعی انسان می‏تواند مشغول نماز شود که یقین کند وقت داخل شده است، یا دو مرد عادل به داخل شدن وقت خبر دهند.

نیت نماز در هنگام تنگی وقت

[ویرایش]

کسی که به اندازه خواندن یک رکعت نماز، وقت دارد، باید نماز را به نیّت ادا بخواند؛ ولی نباید به عمد نماز را تا این وقت تأخیر بیندازد.

احکام نماز تمام در تنگی وقت

[ویرایش]

کسی که مسافر نیست، اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر هر دو را بخواند و اگر کمتر وقت دارد باید فقط نماز عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا کند؛ و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن پنج رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط عشا را بخواندو بعد از آن نماز مغرب را بخواند و به احتیاط واجب، نیت ادا و قضا ننماید (یعنی به نیّت ما فی الذمه بخواند).

احکام نماز شکسته در تنگی وقت

[ویرایش]

کسی که مسافر است، اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه رکعت نماز وقت دارد، باید نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط عصر را بخواند و بعد نماز ظهر را قضا کند، و اگر تا نصف شب به اندازه خواندن چهار رکعت نماز وقت دارد، باید نماز مغرب و عشا را بخواند و اگر کمتر وقت دارد، باید فقط عشا را بخواند و بعد مغرب را بدون نیت ادا و قضا به جا آورد، و چنانچه بعد از خواندن عشا، معلوم شود که به مقدار یک رکعت یا بیشتر وقت به نصف شب مانده است، باید فورا" نماز مغرب را به نیت ادا به جا آورد.

فضیلت خواندن نماز در اول وقت

[ویرایش]

مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و راجع به آن خیلی سفارش شده است و هر چه به اول وقت نزدیک‏تر باشد بهتر است، مگر آنکه تأخیر آن از جهتی بهتر باشد، به طور مثال صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.

منبع

[ویرایش]

جمعی از نویسندگان، احکام اسلامی، ص۵۳-۵۴.جعبه ابزار