اشراف

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاشراف در دو معنای کلی به کار رفته است:
اشراف به معنای اشراف (بلندپایگان اجتماعی)
اشراف به معنای اشراف (ارتفاع و احاطه)جعبه ابزار