بالغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افكسى كه به سن بلوغ رسيده باشد بالغ است و علامات آن احتلام و انزال است در مرد و احتلام و حیض و حمل است در زن و بدون اين علامات مرد در سن ۱۵ سالگى و زن در ۹ سال بالغ است،


بلوغ از دیدگاه صوفیان

[ویرایش]

بالغ از نظر صوفیان كسى است كه او را چهار صفت باشد اقوال، افعال، معارف و اخلاق حميده

منبع

[ویرایش]

سیدجعفرسجادی،فرهنگ معارف اسلامی،ج۱،ص۳۷۹جعبه ابزار