بانده

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افناحیه بانْده، در ایالت اوتارپرادش در شمال هندوستان است.
شهر بانْده ، مرکز ناحیه بانده، در محل تلاقی جاده با راه آهنی مهمّ قرار دارد.جعبه ابزار