بحرین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبحرین، یکی از کشورهای جنوب خلیج فارس است.
بحرین، مفهومی که در قرآن به معنای دو دریا آمده است.جعبه ابزار