بخار

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افگاز برخاسته از موادّ مرطوب در حال تبخیر را بخار گویند. از آن به مناسبت در باب طهارت و صوم یاد شده است.


بخار عین نجاست و متنجس

[ویرایش]

بخار برخاسته از عین نجس مانند ادرار، پاک و در طهارت بخار مایع متنجّس اختلاف است. بسیاری از فقها آن را همچون بخار عین نجس پاک دانسته‌اند.

بخار عین نجس متراکم

[ویرایش]

در طهارت بخار عین نجسی که متراکم شده و به صورت قطرات عرق در آمده اختلاف است.

بطلان روزه و بخار غلیظ

[ویرایش]

در اینکه بخار غلیظ موجب بطلان روزه می‌شود اختلاف است.

بخارشدن دو سوم آب انگور

[ویرایش]

آب انگور پس از جوشیدن و بخار شدن دو سوم آن پاک و خوردن آن حلال است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة ج۲، ص۹۰.    
۲. مستمسک العروة ج۲، ص۹۱.    
۳. التنقیح (الطهارة) ج۳، ص۱۶۹-۱۷۳.    
۴. العروة الوثقی ج۱، ص۱۳۴.    
۵. منهاج الصالحین (خوئی) ج۱، ص۱۲۵.    
۶. العروة الوثقی ج۲، ص۱۸۳.    
۷. مستمسک العروة ج۹، ص۲۶۱.    
۸. جواهر الکلام ج۶، ص۱۳-۱۹.    
۹. جواهر الکلام ج۳۶، ص۳۷۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۸.    
جعبه ابزار