براء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبَراء بن مالک، از صحابه و سلحشوران صدر اسلام است.
بَراء بن عازب، بن حارث بن عدیّ بن جُشَم بن مَجْدَعة بن حارثة بن حارث بن خزرج بن عمرو بن مالک بن اوس، از تیره خزرج، از شاخه‌های اَوْس هستند.جعبه ابزار