بلد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبلد در دو معنی متفاوت استعمال شده است:
۱. بَلَد به معنی

سوره بلد


۲. بَلَد به معنی

آبادی

جعبه ابزار