بوییدن خام مهرورزان

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افو نيز بنابر مشهور، سرمه‌اى كه بوى خوش داشته باشد بر مُحرم، حرام و موجب ثبوت كفّاره است.(۱۲)در حرمت يا كراهت بوييدن گياهان خوش‌بو اختلاف مى‌باشد.(۱۳)بوييدن خَلوق كعبه(-->خلوق)بر مُحرم جايز است.(۱۴)
گرفتن بينى از بوى بد بنابر مشهور براى مُحرم حرام است؛ ليكن در وجوب گرفتن بينى هنگام عبور از بازار عطر فروشان يا هنگام داد و ستد چيزهايى كه بوى خوش دارند، اختلاف است.(۱۵)
(۱)جواهرالكلام. ج۶،ص ۱۰۷ ؛ العروة الوثقى.ج ۱ .ص ۲۰۲ ـ۲۰۴.
جواهرالکلام. ج۱۲ .ص ۳۴۶ ـ ۳۴۷.
(۱۳) . ص ۴۳۳ ـ ۴۳۷.
(۱۴) . ص۳۲۱.
(۱۵) . ص ۳۳۱.
كتاب المكاسب .ج ۴.جعبه ابزار