بوی انسان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحتمال دارد که بوی استشمام شده مربوط به پیراهن یوسف نبوده و از خود آن حضرت بوده است که با الغای خصوصیت، می‌توان استفاده کرد که هر انسانی بوی خاصی دارد.


بوی مخصوص هرشخص

[ویرایش]

هر یک از انسانها، دارای بویی مخصوص به خویش می باشند: «ولما فصلت العیر قال ابوهم انی لاجد ریح یوسف...»و چون کاروان رهسپار شد پدرشان گفت اگر مرا به کم خردی نسبت ندهید بوی یوسف را می‌شنوم... (احتمال دارد که بوی استشمام شده مربوط به پیراهن یوسف نبوده و از خود آن حضرت بوده است که با الغای خصوصیت، می‌توان استفاده کرد که هر انسانی بوی خاصی دارد.)

استشمام بوی یوسف

[ویرایش]

اما همزمان با حرکت کاروان از مصر ، ناگهان در خانه یعقوب ، حادثه‌ای رخ داد که همه را در بهت و تعجب فرو برد، یعقوب تکانی خورد و با اطمینان و امید کامل صدا زد اگر زبان به بدگوئی نگشائید و مرا به سفاهت و نادانی و دروغ نسبت ندهید به شما میگویم من بوی یوسف عزیزم را میشنوم من احساس می‌کنم دوران غم و محنت به زودی به سر می‌آید، و زمان وصال و پیروزی فرا می‌رسد، خاندان یعقوب لباس عزا و ماتم از تن بیرون می‌کنند و در جامه شادی و سرور فرو خواهند رفت، اما گمان نمیکنم شما این سخنان را باور کنید.

← روایت حضرت امام صادق


در مجمع البیان از امام صادق علیه السّلام روایت کرده که در تفسیر آیه «و لما فصلت العیر قال ابوهم انى لاجد ریح یوسف لو لا ان تفندون» فرموده : یعقوب بوى یوسف را هماندم شنید که کاروان از مصر بیرون شد، و فاصله کاروان تا فلسطین که محل سکونت یعقوب بود، ده شب راه بود.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۹۴.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۰، ص۶۹.    
۳. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۱، ص۳۴۴.    
۴. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۵، ص۴۵۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «بوی انسان».    جعبه ابزار