تزیین ایمان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افهر انسانی فطرتا خواهان ایمان و پاکی و تقوا است و بیزار از کفر و گناه.


منشا ایمان

[ویرایش]

قرآن کریم می فرماید، خداوند، منشا تزیین ایمان در دلهای مؤمنان است: «... ولـکن الله حبب الیکم الایمـن وزینه فی قلوبکم...» ...ولی خداوند ایمان را محبوب شما قرار داده، و آنرا در دلهایتان زینت بخشیده... .محبوب کردن ایمان در دل مؤ منین به این معنا است که : خدای تعالی ایمان را به زیوری آراسته که دلهای شما را به سوی خود جذب می‌کند، به طوری که دلهای شما به آسانی دست از آن برنمی دارد، و از آن رو به سوی چیزهای دیگر نمی‌کند.

لطف تکوینی

[ویرایش]

در حقیقت این تعبیرات اشاره لطیفی است به قانون لطف آنهم لطف تکوینی. توضیح اینکه : وقتی شخص حکیم کاری را می‌خواهد تحقق بخشد زمینههای آن را از هر نظر فراهم می‌سازد، این اصل در مورد هدایت انسانها نیز کاملا صادق است. خدا می‌خواهد همه انسانها - بی آنکه تحت برنامه جبر قرار گیرند - با میل و اراده خود راه حق را بپویند، لذا از یکسو ارسال رسل می‌کند، و انبیا را با کتابهای آسمانی می‌فرستد، و از سوی دیگر ایمان را محبوب انسانها قرار می‌دهد، آتش عشق حقطلبی و حقجوئی را در درون جانها شعله ور می‌سازد، و احساس نفرت و بیزاری از کفر و ظلم و نفاق و گناه را در دلها می‌آفریند.
و به این ترتیب هر انسانی فطرتا خواهان ایمان و پاکی و تقوا است و بیزار از کفر و گناه. ولی کاملا ممکن است در مراحل بعد این آب زلالی که از آسمان خلقت در وجود انسانها ریخته شده، بر اثر تماس با محیطهای آلوده، صفای خود را از دست دهد، و بوی نفرت انگیز گناه و کفر و عصیان گیرد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. حجرات/سوره۴۹، آیه۷.    
۲. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۸، ص۴۶۷.    
۳. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۲، ص۱۵۹.    
۴. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۶، ص۵۱۷.    
۵. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۹، ص۲۲۱.    
۶. نور الثقلین، شیخ حویزی، ج۵، ص۸۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین ایمان».    جعبه ابزار