تزیین بهشتیان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افقرآن کریم در مورد تزیین بهشتیان با لباسهای حریر و دستبندهایی از نقره و النگوهای طلا و النگوهای مروارید می فرماید که در ذیل به این آیات اشاره می شود.


لباسهای حریر

[ویرایش]

قرآن کریم در مورد تزیین بهشتیان با لباسهای حریر می فرماید: «... لهم جنـت عدن... ویلبسون ثیابـا خضرا من سندس واستبرق....» ... بهشت جاودان از آنشان است ... و لباسهای (فاخری) به رنگ سبز از حریر نازک و ضخیم در بر می‌کنند... . «... ولباسهم فیها حریر» ... لباسهایشان در آنجا از حریر است. «... ولباسهم فیها حریر» ...و لباسشان در آنجا از حریر است! «یلبسون من سندس واستبرق متقـبلین» آنها لباسهائی از حریر نازک و ضخیم می‌پوشند، و در مقابل یکدیگر می‌نشینند.

← پاداش شکیبایی


«وجزهم بما صبروا جنة وحریرا• عــلیهم ثیاب سندس خضر واستبرق...» خداوند در برابر شکیبائی آنان، بهشت و لباسهای حریر بهشتی را به آنها پاداش می‌دهد•بر اندام آنها (بهشتیان) لباسهائی است از حریر نازک سبز رنگ، و از دیبای ضخیم... .

دستبندهایی از نقره

[ویرایش]

تزیین بهشتیان به زیورآلات، با دستبندهایی از نقره به همراه می باشد: «عــلیهم ثیاب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة...» بر اندام آنها (بهشتیان) لباسهائی است از حریر نازک سبز رنگ، و از دیبای ضخیم و با دستبندهائی از نقره تزیین شده‌اند... .

النگوهای طلا

[ویرایش]

النگوهایی از طلا، ابزار زینت بهشتیان می باشد: «اولئک لهم جنـت عدن تجری من تحتهم الانهـر یحلون فیها من اساور من ذهب...» آنها کسانی هستند که بهشت جاودان از آنشان است، باغهائی از بهشت که نهرها از زیر درختان و قصرهایش جاری است، در آنجا با دستبندهائی از طلا آراسته‌اند ... «... جنـت تجری من تحتها الانهـر یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا...» ... در باغهائی از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاری است، آنها با دستبندهائی از طلا و مروارید زینت می‌شوند ... .
«جنـت عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب...» (پاداش آنها) باغهای جاویدان بهشت است که وارد آن می‌شوند، در حالی که به دستبندهائی از طلا آراسته‌اند... .

النگوهای مروارید

[ویرایش]

النگوهایی از مروارید، ابزار زینت بهشتیان می باشد: «... جنت تجری... یحلون فیها من اساور من... لؤلؤا...»... در باغهائی از بهشت وارد می‌کند که از زیر درختانش نهرها جاری است، آنها با دستبندهائی از ... مروارید زینت می‌شوند... . «جنـت عدن یدخلونها یحلون فیها من اساور من ذهب ولؤلؤا...» (پاداش آنها) باغهای جاویدان بهشت است که وارد آن می‌شوند، در حالی که به دستبندهائی از طلا و مروارید آراسته‌اند... .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. کهف/سوره۱۸، آیه۳۱.    
۲. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۲، ص۴۱۹.    
۳. حج/سوره۲۲، آیه۲۳.    
۴. فاطر/سوره۳۵، آیه۳۳.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۷، ص۶۶.    
۶. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۸، ص۲۶۸.    
۷. دخان/سوره۴۴، آیه۵۳.    
۸. انسان/سوره۷۶، آیه۱۲.    
۹. انسان/سوره۷۶، آیه۲۱.    
۱۰. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۲۰، ص۲۰۹.    
۱۱. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۲۵، ص۳۷۰.    
۱۲. تفسیر صافی، فیض کاشانی، ج۷، ص۳۶۳.    
۱۳. مجمع البیان، شیخ طبرسی، ج۱۰، ص۲۲۳.    
۱۴. الدر المنثور، سیوطی، ج۸، ص۳۷۷.    
۱۵. انسان/سوره۷۶، آیه۲۱.    
۱۶. کهف/سوره۱۸، آیه۳۱.    
۱۷. حج/سوره۲۲، آیه۲۳.    
۱۸. ترجمه تفسیر المیزان، علامه طباطبائی، ج۱۴، ص۵۱۰.    
۱۹. تفسیر نمونه، مکارم شیرازی، ج۱۴، ص۵۷.    
۲۰. فاطر/سوره۳۵، آیه۳۳.    
۲۱. حج/سوره۲۲، آیه۲۳.    
۲۲. فاطر/سوره۳۵، آیه۳۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین بهشتیان».    جعبه ابزار