تزیین (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افزینت حقیقی عبارت از چیزی است که در هیچ حالتی در دنیا و آخرت موجب عیب و عار برای انسان نگردد.


ریشه و معنای تزیین

[ویرایش]

تزیین برگرفته از ماده «زین» و به معنای زینت دادن است. زینت حقیقی عبارت از چیزی است که در هیچ حالتی در دنیا و آخرت موجب عیب و عار برای انسان نگردد.

اقسام تزیین

[ویرایش]

زینت سه قسم است: ۱. زینت نفسی همانند علم و اعتقادات نیکو؛ ۲. زینت بدنی همانند قدرت و بلندی قامت؛ ۳. زینت خارجی مانند مال و مقام. در قرآن کریم تزیین گاه به خداوند، گاه به شیطان و در مواردی بدون نسبت فاعلی ذکر شده است. در این مدخل از ماده «حلی» ، «زین»، «سول» ، «زخرف» ، «لؤلؤ و مرجان» ، «استبرق» و آنچه مفید معنای تزیین است، استفاده شده است.

عناوین مرتبط

[ویرایش]

ابزار تزیین ، احکام تزیین ، استفاده از تزیینات ، اسراف در تزیین ، تحریم تزیین ، تزیین آسمان ، تزیین ایمان ، تزیین اعمال امت‌ها ، تزیین اعمال ، تزیین اعمال دشمنان خدا ، تزیین اعمال سامری ، تزیین اعمال فرزندان یعقوب ، تزیین اعمال فرعون ، ت زیین اعمال قوم سبأ ، تزیین اعمال قوم ثمود ، تزیین اعمال قوم عاد ، تزیین اعمال کافران ، تزیین اعمال گمراهان ، تزیین اعمال مرتدان ، تزیین اعمال مسرفان ، تزیین اعمال مشرکان ، تزیین اعمال منافقان ، تزیین اعمال منکران آخرت ، تزیین برای نماز ، تزیین بهشتیان ، تزیین خورشیدپرستی ، تزیین در قیامت ، تزیین دنیا ، تزیین‌دهندگان ، تزیین زمین ، تزیین سخن ، تزیین سوءظن ، تزیین فرزندکشی ، تزیین کاخ سلیمان ، تزیین مسکن ، تزیین مکر کافران ، منشأ تزیین .

پانویس

[ویرایش]
 
۱. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص۲۱۸.    
۲. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص۱۳۰.    
۳. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص۲۴۹.    
۴. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص۲۱۲.    
۵. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص۴۵۷.    
۶. مفردات، راغب اصفهانی، ج۱، ص ۴۶۵.    
۷. لسان العرب، ابن منظور، ج۱۰، ص۵.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تزیین».    جعبه ابزار