تسلیم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتسلیم، به معنای سلام کردن در نماز است.
تسلیم، همان سلام نماز است.
تسلیم، همان تحویل مال تعهّد شده به طرف مقابل را می‌گویند.
تسلیم، در اصطلاح ، اطاعت از امر خدا، استقبال از قضا و اعتراض نکردن به مصائب و ناملایمات و اخلاص در توحید است.جعبه ابزار