تصلیب در مصر باستان (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر مصر باستان مرسوم بود که مجرمان را به
صلیبصلیب: نماد مسیحیت می‌باشد
می‌کشیدند و آنها را رها می‌کردند تا
طعمهطُعمه، به یک ششم اصل ترکه اطلاق می‌شود
شوند.


به صلیب کشیدن در مصر باستان
← کیفر در مصر باستان


به صلیب کشیدن مجرمان و رها کردن آنان برای
طعمهطُعمه، به یک ششم اصل ترکه اطلاق می‌شود
شدن ، کیفری مرسوم در مصر باستان بود.
یـصـحبی السجن... و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. «ای دوستان زندانی من!. ... و اما دیگری به دار آویخته می‌ شود و پرندگان از
سرسَر(به فتح سین و سکون راء)، به بخش فوقانی بدن گفته می‌شود
او می‌ خورند! و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید، قطعی و حتمی است!»

← به صلیب کشیدن هم بند یوسف


یکی از زندانیان هم بند حضرت یوسف، در مصر باستان به
صلیبصلیب: نماد مسیحیت می‌باشد
کشیده شد.
یـصـحبی السجن... و اما الاخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه قضی الامر الذی فیه تستفتیان. «ای دوستان زندانی من!. ... و اما دیگری به دار آویخته می‌ شود و پرندگان از سر او می‌ خورند! و مطلبی که درباره آن (از من) نظر خواستید، قطعی و حتمی است!»

←← یکی از شما دو نفر


" اما نفر دیگر به دار آویخته می‌ شود و آن قدر می‌ماند که پرندگان
آسمانآسمان همان فضای بی‌پایان و نیلگونی است که بالای سر ما دیده می‌شود
از سر او می‌ خورند"! (و اما الآخر فیصلب فتاکل الطیر من راسه).
گرچه با توجه به تناسب خوابهایی که آنها دیده بودند، اجمالا معلوم بود کدامیک از این دو آزاد و کدامیک به دار آویخته می‌ شود، اما یوسف نخواست این خبر ناگوار را صریح تر از این بیان کند لذا تحت عنوان "یکی از شما دو نفر" مطلب را تعقیب کرد.

←← تکذیب رؤیا


اینکه فرمود: "قضی الامر الذی فیه تستفتیان" خالی از اشعار بر این نکته نیست که یکی از آن دو نفر بعد از شنیدن تاویل رؤیایش خود را
تکذیبتکذیب، انکار حقایق، دروغ دانستن آیات خدا و متهم کردن پیامبران به دروغگویی می‌باشد
کرد و گفت که من چنین خوابی ندیده بودم. و بعید نیست که آن شخص، دومی بوده که وقتی از یوسف شنید که به زودی به دار کشیده می‌ شود و مرغان از سرش می‌ خورند، خود را تکذیب کرده. و با همین اشعار آن روایاتی که از طرق ائمه علیه‌السّلام رسیده تایید می‌ شود، چون در آنها چنین آمده که دومی به یوسف گفت: من در آنچه که برایت تعریف کردم
دروغ==تعریف دروغ== دروغ در لغت به معنای سخن نادرست، برگزیده فرهنگ قرآن، ص۳۶۹
گفتم و چنین خوابی ندیده بودم.
یوسف علیه‌السّلام هم در پاسخش گفت: " قضی الامر الذی فیه تستفتیان" یعنی تاویلی که از من خواستید حتمی و قطعی شد و دیگر مفری از آن نیست.

پانویس


 
۱. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۱.    
۲. یوسف/سوره۱۲، آیه۴۱.    
۳. تفسیر نمونه، ناصر مکارم شیرازی، ج۹، ص۴۱۲.    
۴. ترجمه المیزان، علامه طباطبایی، ج۱۱، ص۲۴۵.    


منبعفرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تصلیب در مصر باستان».    جعبه ابزار