تمثال

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افصورت و شکل چیزی را تِمثال گویند.


منظور از تمثال

[ویرایش]

در اینکه تمثال از جهت معنا مترادف با صورت است یا صورت اختصاص به موجودات دارای روح دارد و تمثال اعم از آن است و یا برعکس، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام، ج۸، ص۲۷۶-۲۷۴.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۶۳۰.    جعبه ابزار