تمسک به عام قبل از فحص

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتمسک به عام قبل از فحص به استناد به عموم عام قبل از جستوجو از مخصِّص اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تمسک به عام قبل از فحص، به معنای عمل به ظهور عام و اجرای حکم عام بر تمامی افراد و مصادیق آن قبل از جستوجو از مخصص منفصل می‌باشد، البته در جاهایی ( آیات و روایات ) که شخص نسبت به وجود مخصص در آنها ظن دارد. بیشتر عالمان اصولی، تمسک به عام را قبل از جستوجو از مخصص، جایز نمی‌دانند، زیرا ظهور مخصص از عام قوی تر بوده و توانایی از بین بردن ظهور عام را دارد و نشان دهنده مراد جدی متکلم است.
[۱] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۲۲۳.
[۳] زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۵.
[۶] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۶۵-۲۶۴).
[۷] فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۸، ص (۲۸۳-۲۸۲).
[۸] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۳، ص۴۳۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۲۲۳.
۲. خمینی، روح الله، تهذیب الاصول، ج۱، ص۴۹۴.    
۳. زهیرالمالکی، محمد ابوالنور، اصول الفقه، ج۲، ص۲۶۵.
۴. مظفر، محمد رضا، اصول الفقه، ج۱، ص۱۵۴.    
۵. حیدری، علی نقی، اصول الاستنباط، ص۱۴۵.    
۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۲۶۵-۲۶۴).
۷. فاضل لنکرانی، محمد، سیری کامل در اصول فقه، ج۸، ص (۲۸۳-۲۸۲).
۸. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۳، ص۴۳۴.
۹. سبحانی تبریزی، جعفر، الموجز فی اصول الفقه، ص۲۰۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «تمسک به عام قبل از فحص».جعبه ابزار