جزا

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجزا به معنی نتیجه و جزء دوم در جمله شرطی است.


تعریف جزا در اصول

[ویرایش]

جزا یا تالی ، جزئی از جمله شرطی است که بعد از شرط آمده و بر سر آن " فا " ی نتیجه در می آید، مانند : " فقصّر " در جمله شرطی: " اذا خفی الجدران فقصر ؛ در مسافرت ، زمانی که دیوارهای شهر از دید ، پنهان می گردد ، نمازت را شکسته بخوان " .

مستندات

[ویرایش]

مكارم شیرازی ، ناصر ، انوارالاصول ، ج ۲ ، ص ۲۱
سجادی ، جعفر ، فرهنگ معارف اسلامی ، ج ۲ ، ص ۱۷۸
محمدی ، علی ، شرح اصول فقه ، ج ۱ ، ص ۲۴۰
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج ۱ ، ص ۱۱۷

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار