جزم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه ساکن کردن حرف آخر کلمه وقف یا جزم می گویند.


توضیح در جزم

[ویرایش]

جَزم به فتح جیم و سکون زاء و میم می باشد.
وقف در اینجا به معنای ساکن خواندن می باشد.


منبع

[ویرایش]

[http://lib.eshia.ir/۲۳۰۱۷/۳/۸۳/جزم
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۸۳ .]جعبه ابزار