جعل تشریعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجعل تشریعی به معنی اعتبار و وضع حکم از طرف شارع است که به آن جعل اعتباری یا تنزیلی و یا شرعی نیز گفته می شود.


تعریف جعل تشریعی

[ویرایش]

جعل تشريعى ، آن است که شارع ، حکمى را ـ چه حکم تکلیفی و چه وضعی ـ براى موضوعى جعل و اعتبار مي نمايد، مانند : تشریع وجوب براى نماز و تشريع بطلان براى بیع ربوی .

مستندات

[ویرایش]

فاضل توني ، عبد الله بن محمد ، الوافية فى اصول الفقه ، ص ۱۰۶
مظفر ، محمد رضا ، اصول الفقه ، ج ۲ ، ص ۴۸
نائینی، محمد حسین، اجودالتقریرات، ج ۲، ص ۴    
سبحاني ، جعفر ، المحصول فى علم الاصول ، ج ۳ ، ص ۲۱
سبزواري ، عبدالاعلي ، تهذيب الاصول ، ج ۲ ، ص ۱۲-۱۵
محمدي ، علي ، شرح اصول فقه ، ج ۳ ، ص ۸۷

منبع

[ویرایش]

مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی    جعبه ابزار