جیب

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجیب‏ به فتح جیم در دو معنا استعمال شده که از معنای نخست در باب حدود استفاده شده است.


معا نی جیب

[ویرایش]

جیب به معنای نخست، کسیه مانندی است که معمولا به لایه درونی لباس، دوخته و بعضی اشیای شخصی در آن نگهداری می‏شود و در فارسی به کسر جیم تلفظ می‏گردد.
جیب به معنای دوم، در گریبان استفاده شده است.

احکام جیب

[ویرایش]

سرقت از جیب لباس زیرین و یا به تصریح برخی، از جیب اندرونی لباس رویین، یا از جیبی که با مثل دکمه و زیپ بسته شده، حتی اگر روی لباس باشد، سرقت از حرز محسوب می‏شود و در نتیجه انگشتان سارق قطع می‏گردد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهرالکلام ج۴۱، ص۵۰۴.    
۲. تحریر الوسیلة ج۲، ص۴۸۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۳، ص۱۵۸-۱۵۹.    
جعبه ابزار