حداد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



حِداد، به کسر حاء، از احكام خاص زنان به معناى خوددارى از كاربرد هرگونه زینت در مدت عِدّه وفات همسر است.
حَدّاد، به فتح حاء و دال و تشدید دال، به معنای اجرا کنندۀ حدّ می‌باشد.



جعبه ابزار