حدیث حسن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث حَسَن یکی از عناوینی است که در علم درایه از آن بحث می شود.


تعریف حدیث حسن

[ویرایش]

حدیث حَسَن یکی از اقسام خبر واحد می باشدکه در اصطلاح حدیثی را گویند که همه راویان آن امامی و ممدوح باشند؛ لیکن تصریح بر عدالت آنان نشده باشد. به حدیثی هم که بعض راویانش ممدوح و بعض دیگر امامی و عادل باشند، حدیث حسن اطلاق کرده‏ اند.
[۱] الدرایة (شهید ثانی) ص۲۱.


حجیت یا عدم حجیت حدیث حسن

[ویرایش]

در اینکه حدیث حسن مطلقا حجّت است یا مطلقا حجّت نیست و یا در صورت عمل مشهور به مضمون آن، حجّت است و در غیر آن صورت حجّت نیست، بین متأخران اختلاف است.
[۲] وصول الاخیار ص۹۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. الدرایة (شهید ثانی) ص۲۱.
۲. وصول الاخیار ص۹۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج‌۳، ص ۲۶۰-۲۶۱.    جعبه ابزار