حدیث محفوظ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث محفوظ، از اصطلاحات بکار رفته در
علم حدیثعلم الحدیث، علمی است که به وسیله آن قول و فعل و تقریر معصوم شناخته می‌شود
بوده و به حدیث مشهوری که برخلافش خبر شاذی نباشد، گفته می‌شود.


توضیح اصطلاحیکی از اقسام حدیث
حدیث مشهورحدیث مشهور، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیثی گفته می‌شود که جماعتی آن را نقل کرده و بین اهل حدیث شایع باشد
است و آن دارای اقسامی است یک قسم از آن حدیث محفوظ است.

تعریفبرای حدیث محفوظ چند تعریف ذکر شده است:
۱- حدیث مشهوری است که در مقابلش حدیث شاذی باشد.
۲- باید
راوینقل کننده احادیث معصومان علیهم‏ السّلام را راوی می گویند
حدیث محفوظ در صفاتش ارجح از راوی حدیث شاذی که مقابل آن است باشد.
۳- باید به گونه‌ای باشد که جمع بین آن و
حدیث شاذحدیث شاذ به حدیث خلاف مشهور گویند واز اقسام خبر واحدمی باشد
مقابلش ممکن نباشد.

فرق حدیث مشهور و محفوظبرای تفاوت حدیث مشهور و حدیث محفوظ اموری ذکر شده است از جمله این که: مشهور حدیثی است که نقل آن شهرت پیدا کرده است اعم از این که در مقابل آن روایت شاذ باشد یا نباشد ولی حدیث محفوظ مشهوری است که در مقابل آن حدیث شاذ باشد بنابراین هر حدیث محفوظی مشهور است ولی هر حدیث مشهوری محفوظ نیست.

فرق حدیث معروف و محفوظاما تفاوت حدیث محفوظ و
حدیث معروفحدیث معروف، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و به حدیث مشهوری که مخالف حدیث منکر باشد، گفته می‌شود
به این‌ است که:
محفوظ حدیث مشهوری است که در مقابل آن حدیث شاذ است و معروف حدیث مشهوری است که در مقابل آن
حدیث منکرحدیث منکر، از اصطلاحات بکار رفته در علم حدیث بوده و از الفاظ جرح راوی می‌باشد
است.

تعبیرات مترادفمرادف‌های این اصطلاح عبارتند از: خبر محفوظ، محفوظ، روایت محفوظ.
[۱] سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۱.
[۴] عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۲۹.
[۵] سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۸.
[۸] درایة الحدیث، ص۶۱.
[۹] درایة الحدیث، ص۷۰.
[۱۰] علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۰.
[۱۱] نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۴.
[۱۳] تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۲.
[۱۴] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۲۴.
[۱۵] تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۴۷۵.
[۱۶] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۵.
[۱۷] مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۱.


پانویس


 
۱. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۷۱.
۲. سبحانی، جعفر، اصول الحدیث و احکامه، ص۸۱.    
۳. شهیدثانی، زین‌الدین، الرعایة فی علم الدرایه، ص۱۱۵.    
۴. عبدالوهاب، عبداللطیف، المعتصرمن مصطلحات اهل الاثر، ص۲۹.
۵. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۱۷۸.
۶. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۷۰.    
۷. سیوطی، عبدالرحمن، تدریب الراوی، ج۱، ص۲۸۰.    
۸. درایة الحدیث، ص۶۱.
۹. درایة الحدیث، ص۷۰.
۱۰. علامه نجفی، سیدضیاءالدین، ضیاء الدرایه، ص۳۰.
۱۱. نادرعلی، عادل، علوم حدیث و اصطلاحات آن، ص۱۲۴.
۱۲. قاسمی، محمد، قواعد التحدیث، ص۱۰۸.    
۱۳. تهانوی، ظفراحمد، قواعد فی علوم الحدیث، ص۴۲.
۱۴. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۱، ص۴۲۴.
۱۵. تهانوی، محمدعلی، کشاف اصطلاحات الفنون و العلوم، ج۲، ص۴۷۵.
۱۶. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۱۶۵.
۱۷. مامقانی، عبدالله، مستدرکات مقباس الهدایه، ج۵، ص۲۵۱.
۱۸. مامقانی، عبدالله، مقباس الهدایه، ج۱، ص۲۵۴.    


منبعپایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «حدیث محفوظ»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۶/۷/۱۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات حدیثی
جعبه ابزار