حزب مساوات

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاین حزب به نام «ینی مساوات» مساوات نوین از مؤتلفان جبهه خلق است. محمد امین رسول زاده در سال (۱۹۱۸ م) جمهوری آذربایجان را تأسیس نمود و پایه حزب مساوات را در سال (۱۹۱۱م) بنا نهاد.
[۱] جمهوری آذربایجان، بهناز اسدی کیا، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱.


فهرست مندرجات

۱ - پانویس
۲ - منبع

پانویس

[ویرایش]
 
۱. جمهوری آذربایجان، بهناز اسدی کیا، ص ۱۱۰ ـ ۱۱۱.


منبع

[ویرایش]

سایت اندیشه قم    جعبه ابزار