حزن اصحاب شمال (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر قرآن کریم به اندوه اصحاب شمال، از نامه اعمال و کارنامه خویش در قیامت اشاره شده است.


حزن اصحاب شمال از نامه اعمال

[ویرایش]

در سوره انشقاق به اندوه اصحاب شمال، از نامه اعمال و کارنامه خویش در قیامت اشاره شده است:
و اما من اوتی کتـبه وراء ظهره. • فسوف یدعوا ثبورا. «و اما کسی که کارنامه اش از پشت سرش به او داده شود؛ زودا که هلاک (خویش) خواهد.»
(جمله «یدعوا ثبورا»، از شدت حزن و اندوه حکایت می‌کند.)

← دیدگاه تفسیر المیزان


کلمه" وراء" ظرف است، و اگر منصوب شده بخاطر این بوده که حرف جری که بر سر آن باید باشد حذف شده، چون تقدیر آن" من وراء" بوده، و بعید نیست که اگر نامه عملشان از پشت سرشان داده می‌شود به خاطر این است که در آن روز صورتشان به عقب بر می‌گردد، هم چنان که در جای دیگر فرموده:
" من قبل ان نطمس وجوها فنردها علی ادبارها" پیش از آنکه صورتهایی را محو کنیم و سپس به پشت سر بازگردانیم.
در اینجا ممکن است بگویی دادن نامه عمل کفار از پشت سر منافات دارد با آیات دیگری که می‌فرماید: نامه آنان را به دست چپشان می‌دهند، مانند آیه" و اما من اوتی کتابه بشماله فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیه" اما کسی که نامه اعمال او به دست چپش داده شده می‌گوید: ‌ای کاش هرگز نامه اعمالم به من داده نمی‌شد.،
و لیکن بین این دو دسته آیات منافاتی نیست، (چون در سابق هم خاطرنشان کردیم که مواقف روز قیامت یک موقف و دو موقف نیست)، و ان شاء الله در بحث روایتی آینده روایاتی در معنای دادن نامه عمل از پشت سر کفار خواهد آمد.
" فسوف یدعوا ثبورا" کلمه" ثبور" مانند کلمه" ویل" به معنای هلاکت است، و دعای ثبور خواندنشان به این معنا است که می‌گویند: " وا ثبورا" مثل اینکه می‌گوییم: " واویلا".

پانویس

[ویرایش]
 
۱. انشقاق/سوره۸۴، آیه۱۰.    
۲. انشقاق/سوره۸۴، آیه۱۱.    
۳. نساء/سوره۴، آیه۴۷.    
۴. حاقه/سوره۶۹، آیه۲۵.    
۵. ترجمه تفسیر المیزان، محمد حسین طباطبائی، ج۲۰، ص۴۰۲.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «حزن اصحاب شمال».    جعبه ابزار