حسن القضاء

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



نیکو پرداخت کردن را حُسن القضاء می گویند که این عنوان در باب
قرضقرض عبارت است از تملیک کردن مالی به دیگری به این شکل که پرداختن عین آن مال، یا مثل آن و یا قیمت آن بر عهده او باشد
و به کار رفته است.


احکام حسن القضاء



است بدهکار در پرداخت بدهى خود به گونه‏اى رفتار کند که رضایت طلبکار جلب گردد، مثل آنکه‏ دین را به موقع ادا کند و با تمکن از ادا، آن را به
تأخیربه عقب انداختن عمل از اوّل وقت امکان آن را تأخیر می‌گویند که از عنوان تأخیر در بیشتر ابواب فقه ـ اعم از عبادات و معاملات ـ به مناسبت سخن رفته و احکامی بر آن مترتّب شده است
نیندازد.
از دیگر مصادیق حسن القضاء پرداخت قرض به بیشتر از مبلغ دریافتى- بدون
شرطشرط امری محتمل الوقوع در آینده که طرفین حدوث اثر حقوقی را متوقف بر حدوث آن امر محتمل الوقوع می‌نمایند
- است.





پانویس


 
۱. الحدائق الناضرة، ج۲۰، ص۱۸۸.    
۲. تحریر الوسیلة، ج،۱ ص۶۵۴.    



منبع



فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳، ص۳۰۲-۳۰۳.    




جعبه ابزار