حسن بن علی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بن علی مجتبی علیه‌السلام دومین امام شیعیان است.
حسن بن علی بجلی مؤسس یکی از فرقه‌های بربر مراکش بود.جعبه ابزار