حفظ عقل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحفظ عقل به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

حفظ عقل، از اقسام مصالح ضروری شمرده می‌شود که مورد اهتمام شارع قرار گرفته و براساس آن احکامی تشریع گردیده است.
عقل موهبتی الهی است که خداوند به انسان ارزانی داشته و به این وسیله او را بر مخلوقات دیگر برتری و برجستگی داده و از او خواسته تا عقل را بر قوای دیگر خود حاکم گرداند؛ از این رو، خداوند هر چه را که موجب سلامت عقل و رشد آن می‌گردد مباح و هر چه را که باعث ضعف و فساد آن می‌شود - همانند شرب مسکرات - حرام نموده است.
[۱] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۰۲۱.
[۲] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۱۹.
[۳] ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۵۹.
[۴] فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۳۹.
[۵] فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۶، ص۱۶۲.
[۶] ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۰۲۱.
۲. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۱۹.
۳. ابو زهره، محمد، اصول الفقه، ص۲۵۹.
۴. فیض، علیرضا، مبادی فقه و اصول، ص۲۳۹.
۵. فخر رازی، محمد بن عمر، المحصول فی علم اصول الفقه، ج۶، ص۱۶۲.
۶. ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «حفظ عقل».جعبه ابزار