حفظ نسل

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحفظ نسل به یکی از امور مورد اهتمام شرع و ملاک برای تشریع برخی احکام اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

حفظ نسل، از مصالح ضروری است که شارع نسبت به آن اهتمام داشته و براساس آن احکامی را جعل نموده است.
برای نمونه، خداوند برای بقای نسل انسان ، در وجود او نیروی شهوت قرار داده و سپس ازدواج را برای او تشریع نموده و برای جلوگیری از اختلاط انساب و حفظ نهاد خانواده، زنا و لواط را تحریم کرده و برای آنها مجازات حد مقرر فرموده است.
[۱] زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۰۲۲.
[۲] زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۱۹.
[۳] ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۳۱۸.
[۴] ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.
[۵] غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۲۸۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. زحیلی، وهبه، اصول الفقه الاسلامی، ج۲، ص۱۰۲۲.
۲. زحیلی، وهبه، الوجیز فی اصول الفقه، ص۲۱۹.
۳. ولایی، عیسی، فرهنگ تشریحی اصطلاحات اصول، ص۳۱۸.
۴. ادریس، عوض احمد، الوجیز فی اصول الفقه، ص۷۴.
۵. غزالی، محمد بن محمد، المستصفی من علم الاصول (به ضمیمه فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت)، ج۱، ص۲۸۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، برگرفته از مقاله «حفظ نسل».جعبه ابزار