حمل(ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحمل در دو عنوان به کار رفته است:
۱. حمل با فتح حاء و سکون میم؛

برداشتن و جابجایی کالا


۲. حمل به فتح حاء و میم؛

بره

جعبه ابزار